+421 904 842 581

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  1. Úvodné ustanovenia

3P Trade, s.r.o., Sad SNP 668/8, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro Vložka: 65573/L ,IČO: 50 283 430, DIČ: 2120266885, IČ DPH: SK2120266885 (ďalej len „Prenajímateľ“) je oprávnený prenajímať motorové vozidlá a ich príslušenstvo.

Nájomcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s prenajímateľom na základe Zmluvy o nájme motorového vozidla (ďalej len „Nájomca“).

Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VOP“) spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentami vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom.

Pre účely Zmluvy o prenájme motorového vozidla sa vytvárajú ďalšie nasledovné definície:

„Zmluva“ je zmluva o nájme, ktorá sa uzatvára medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Preberací protokol.

„Preberací protokol“ je Protokol o technickom odovzdaní a spätnom prevzatí, týkajúci sa motorového vozidla a jeho príslušenstva

„Cenník“ je zoznam sadzieb účtovaných prenajímateľom nájomcovi za prenájom Motorového vozidla, ich príslušenstva a iných poskytovaných súvisiacich služieb uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP a na web stránke https://www.tripcar.sk/cennik/

„Doba nájmu“ znamená dobu, počas ktorej je Vozidlo v dispozičnej sfére Nájomcu a táto doba je smerodajná pre určenie výšky nájmu podľa aktuálneho cenníka Prenajímateľa platného v deň podpísania Zmluvy

„Vratný depozit“ je vratná zúčtovateľná platba zabezpečujúca finančné nároky Prenajímateľa voči Nájomcovi vzniknuté na základe Zmluvy a VOP

  1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

Zmluva o nájme motorového vozidla je uzatvorená podpísaním Zmluvy o nájme motorového vozidla zmluvnými stranami a zároveň týmto dňom nadobúda aj účinnosť (ďalej len „zmluva“). Uzatvorenie Zmluvy postupuje prenajímateľ nájomcovi právo na užívanie vozidla počas vopred dohodnutej doby. Platnosť zmluvy možno predĺžiť len so súhlasom zmluvných strán.

  1. Prevzatie vozidla

Nájomca prevezme motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“) na dočasné užívanie v dobrom technickom stave a s plnou nádržou a doplnenými prevádzkovými kvapalinami. Spolu s vozidlom a povinnou výbavou odovzdá prenajímateľ nájomcovi osvedčenie o evidencii vozidla, jeden kľúč od vozidla a poprípade zabezpečovacieho zariadenia, príp. ďalšie doklady potrebné na užívanie vozidla. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom Zmluvy o nájme obsahujúcej preberací protokol. Všetky poškodenia a pripomienky týkajúce sa prenajatého vozidla musia byť nájomcom uplatnené najneskôr pri prevzatí vozidla (t.j. skôr ako opustí parkovisko) a musia byť zaznamenané v zmluve o nájme, alebo preberacom protokole. Predmetom nájmu je prenájom konkrétne určeného Vozidla bližšie špecifikovaného v emailovom potrvdení o objednávke, ak sa zmluvné stany nedohodnú inak.

  1. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je vlastníkom vozidla. Opravy vozidla a predpísané pravidelné prehliadky vykonáva zásadne prenajímateľ. K vykonaniu opravy resp. predpísanej pravidelnej prehliadky tretími osobami je nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy SR, resp. EÚ. Vozidlo je poistené zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou s asistenčnými službami. Na požiadanie Nájomcu je Prenajímateľ povinný vybaviť vozidlo detskou autosedačkou.

Prenajímateľ je povinný poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo zodpovedajúcej, prípadne vyššej úrovne, počas doby nevyhnutnej na opravu, prípadne kontrolu prenajatého vozidla, a to bez možnosti zvýšenia ceny, ak nevyhnutnosť opravy nezavinil nájomca svojou nepozornosťou, nedbalosťou alebo zlým úmyslom.

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, ale len v prípade, pokiaľ sa táto nestala zavinením zo strany nájomcu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, alebo hrubým porušením zákonov a iných zákonných nariadení vymedzujúcich bezpečnosť na cestách, alebo sa nestala zavinením vodiča prenajatého vozidla, ktorý nebol uvedený v Zmluve a tým nebol schválený prenajímateľom.

Prenajímateľ vráti Nájomcovi plnú sumu v prípade zrušenia zmluvy zo strany Prenajímateľa s výnimkou zrušenia zmluvy podľa bodu č.9 týchto VOP

  1. Práva a povinnosti nájomcu

Motorové vozidlo, ktoré je predmetom nájmu, smie viesť iba nájomca alebo osoba uvedená v zmluve. Ak je nájomcom právnická osoba, smie motorového vozidlo viesť člen štatutárneho orgánu, resp. osoba uvedená v Zmluve. Nájomca nesmie vozidlo používať k účasti na akýchkoľvek motoristických, resp. športových podujatiach, používať na prepravu ľahko horľavých, rádioaktívnych, jedovatých, alebo iných nebezpečných látok; predať, založiť, darovať, prenajímať, alebo požičiavať tretím osobám; používať na prepravu cestujúcich, alebo majetku za odplatu; používať na ťahanie, alebo poháňanie akéhokoľvek vozidla, alebo prívesu; používať k jazdám do zahraničia bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa; používať ak je pod vplyvom drog, alkoholu a iných omamných látok; používať spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou, alebo s jej účelom. Nájomca je povinný pri každom opustení vozidla použiť zabudovaný zabezpečovací systém proti odcudzeniu ak je ním vozidlo vybavené. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené nenáležitým zabezpečením vozidla. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny na vozidle (prestavby, alebo vnútorné úpravy) bez súhlasu prenajímateľa, inak je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú vykonaním uvedených zmien bez jeho súhlasu. Nájomca je povinný starať sa o prenajaté vozidlo tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu, nadmernému znečisteniu Interiéru, vrátane pachov, odcudzeniu alebo inému, aj estetickému znehodnoteniu. V aute je zakázané fajčiť.

Nájomca je ďalej povinný odovzdať vozidlo po ukončení doby prenájmu v stanovenom čase a na dohodnutom mieste v zodpovedajúcom technickom i estetickom stave, s plnou nádržou pohonných hmôt a doplnenými prevádzkovými kvapalinami. V prípade poistnej udalosti bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi a príslušným orgánom polície, bezodkladne predložiť doklady o šetrení polície prenajímateľovi. V prípade nehody alebo škodovej udalosti spôsobenej Nájomcom bude nájomcovi účtovaný poplatok pokrývajúci spoluúčasť havarijného poistenia vo výške 5%, najmenej však 165 Eur a administratívne úkony v súvislosti s riešením poistnej udalosti (viď. platný Cenník)

  1. Nájomné a iné poplatky

Nájomné dohodnuté v Zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán. Nájomné je vyúčtované daňovým dokladom – zálohovou faktúrou a následne zúčtovacou faktúrou po vrátení vozidla. Zálohová faktúra s celkovou cenou nájmu bude zaslaná nájomocov emailom v nadväznosti na uskutočnenie objednávky na webe, emailom alebo telefonicky. Zálohová faktúra je splatná do 3 dní od jej vystavenia a jej úhrada je nevyhnutnou podmienkou potvrdenie rezervácie. V prípade, že Nájomca zálohovú faktúru v lehote splatnosti zálohovej faktúry neuhradí, rezervácia sa ruší. Nájomca zodpovedá za to, že prenajímateľovi zaplatí poplatky obsiahnuté v cenníku, ktorý je platný na začiatku prenájmu v čase podpísania zmluvy. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín. Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla – predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom skráti dobu nájmu, je povinný zaplatiť nájomné len vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu. Poplatok za prejdené kilometre navyše bude vypočítaný podľa cenníka platného pri podpise zmluvy (počet kilometrov prejdených vozidlom bude stanovený po prepočítaní údajov na tachometri vozidla, v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za prejdené kilometre vypočítaný na základe vzdialeností prejdených počas cesty podľa monitorovacieho zariadenia GPS, ak bolo vozidle nainštalované, alebo podľa automapy. Spotrebované pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady. Ak pri vrátení vozidla nie je nádrž pohonných hmôt plná, prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi kúpnu cenu chýbajúcich PHM zvýšenú o manipulačnú prirážku 10 Eur V prípade, že nájomca doplní nádrž nesprávnym typom PHM, bude mu naúčtovaná plná nádrž a pokuta v zmysle platného cenníka. Nájomca uhradí všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami, alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, voči nájomcovi, inému vodičovi, alebo prenajímateľovi do vrátenia vozidla s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane v dôsledku chyby prenajímateľa. Zároveň nájomca uhradí všetky pokuty, ktoré boli uložené v čase, kedy vozidlo užíval, ale doručené prenajímateľovi za vozidlo boli až s oneskorením. Za dodatočné spracovanie deliktu, bude za každý delikt samostatne účtovaný administratívny poplatok vo výške určenom v cenníku. V prípade neprimerane znečisteného interiéru vozidla pri jeho vrátení je nájomca povinný zaplatiť paušálny poplatok za neprimerane znečistený interiér vozidla podľa platného cenníka. Počas doby nájmu znáša nájomca bežné náklady na prevádzku motorového vozidla. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu vratný depozit. Jej výšku určí prenajímateľ. Vratný depozit slúži najmä na zabezpečenie prípadnej spoluúčasti na dopravnej nehode či na uhradenie prípadných poplatkov podľa cenníka. Vratný depozit bude zo strany Nájomcu zložený v hotovosti k momentu prevzatia predmetu nájmu a následne bude Nájomcovi vrátený pri vrátení vozidla prenajímateľovi.

  1. Poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata motorového vozidla a zodpovednosť za škodu

Nájomca je povinný dbať, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate, alebo odcudzeniu vozidla. Ak nájomca spôsobí škodu tretej osobe na jeho vozidle, inom majetku alebo zdraví, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a polícii. Ak nájomca neoznámi vznik škody prenajímateľovi, nesie nájomca v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe na vozidle, inom majetku, alebo zdraví. V prípade vzniku poistnej udalosti (poškodenie, odcudzenie vozidla, živel) hradí nájomca poplatok pokrývajúci spoluúčasť havarijného poistenia vo výške 5%, najmenej však 165 Eur a administratívne úkony v súvislosti s riešením poistnej udalosti. Náklady opráv, chýb, alebo škôd, ktoré zavinil nájomca, a ktoré neuhradí poisťovňa, hradí nájomca. Ak poisťovňa uhradí časť škody, nájomca hradí neuhradenú časť. V prípade dopravnej nehody, ktorej účastníkom sa stane nájomca s prenajatým vozidlom, je nájomca povinný upovedomiť bez zbytočného odkladu políciu a vyplnený záznam o dopravnej nehode doručiť osobne, alebo mailom prenajímateľovi (tripcar@tripcar.sk). Táto správa musí obsahovať predovšetkým mená a adresy účastníkov nehody a svedkov, evidenčné čísla zúčastnených vozidiel a označenie príslušného oddelenia PZ, ktoré nehodu vyšetrovalo. Akékoľvek škody na vozidle vzniknuté počas doby prenájmu, teda aj škody vzniknuté inak ako v dôsledku nehody, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za ním zavinené škody na vozidle. Nájomca je v prípade úplného zničenia, alebo odcudzenia vozidla povinný uhradiť prenajímateľovi rozdiel medzi výškou nadobúdacej ceny vozidla a výškou plnenia poisťovne.

V prípade keď dôjde k poškodeniu, nadmernému znečisteniu interiéru, vrátane pachov, odcudzeniu alebo inému, aj estetickému znehodnoteniu prenajatého vozidla, zaplatí nájomca zmluvnú pokutu podľa platného cenníka a náklady na odstránenie poškodenia, znečistenia, prípadne iných nedostatkov. V prípade prekročenia doby prenájmu zaplatí nájomca prenajímateľovi zmluvnú pokutu podľa platného cenníka za každú začatú hodinu po dohodnutom termíne vrátenia.

V prípade, že budú chýbať, alebo budú poškodené súčasti povinnej alebo doplnkovej výbavy vozidla, prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi kúpnu cenu chýbajúcej alebo poškodenej výbavy zvýšenú o manipulačnú prirážku +20 %.

  1. Vrátenie vozidla

Dňom a časom uplynutia dohodnutej doby je nájomca povinný vrátiť vozidlo vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov prenajímateľovi na dohodnutom mieste v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie a prenajímateľ je povinný ho prevziať. Vrátenie vozidla na inom ako dohodnutom mieste je možné len na základe dohody s prenajímateľom a za dodatočný poplatok, ktorého výšku určí prenajímateľ podľa miesta vrátenia a informuje o tom nájomcu. Vrátenie vozidla, vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov po dni ukončenia platnosti zmluvy, sa považuje za oneskorené vrátenie vozidla a prenajímateľ je oprávnený mu ho odobrať, alebo uskutočniť kroky, ktoré uzná za vhodné, pričom je oprávnený použiť služby špecializovanej organizácie. V prípade straty kľúčov, alebo dokladov je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody za každý predmet, ktorý neodovzdá včas prenajímateľovi.

  1. Skončenie nájmu

Nájom vozidla sa riadne končí dňom a časom uvedeným v Zmluve o nájme vozidla a preberacom protokole. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom za týchto podmienok:

a/ v prípade, že nájomca nevráti vozidlo v zmluvne dohodnutom dátume a čase

b/ v prípade poškodenia vozidla

c/ nájomca je v omeškaní s platením nájomného

d/ pri vážnom porušení ustanovení Zmluvy, alebo Všeobecných obchodných podmienok.

e/ pri nútenom, alebo zamýšľanom zrušení, alebo zániku firmy nájomcu, alebo jeho živnosti

f/ pri podstatnom zhoršení hospodárskej situácie nájomcu, pri začatí jeho likvidácie, alebo vyhlásení konkurzu

Nájom vozidla zaniká aj pri jeho zničení, strate, alebo odcudzení.

  1. Záverečné ustanovenia

Zmeny sídla (bydliska) nájomcu musia byť prenajímateľovi ihneď písomne nahlásené. Až do oznámenia môže byť korešpondencia posielaná na poslednú známu adresu nájomcu, bez toho, aby stratili právnu účinnosť. Zmeny zmluvy, resp. týchto všeobecných obchodných podmienok je možné vykonať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Slovenská jazyková verzia je rozhodujúca. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy budú spravované ustanoveniami Zmluvy a jej podmienkami a dojednaniami prenájmu (Všeobecné obchodné podmienky) a ustanoveniami zákona č. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. záväzného právneho aktu Európskej únie. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme motorového vozidla uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Nájomca podpisom Zmluvy v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. dáva Prenajímateľovi svoj výslovný súhlas s kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním svojho občianskeho preukazu, pasu alebo vodičského preukazu za účelom jeho identifikácie a so spracovaním tam uvedených údajov v informačnom systéme Prenajímateľa a so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov prenajímateľom pre potreby fakturácie. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude držať osobné údaje klienta v tajnosti a neposkytne ich žiadnej tretej strane, okrem orgánov v trestnom konaní.

 

Tieto Všeobecné podmienky boli vydané dňa 01.05.2022 a nadobudli účinnosť od daného dňa.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]