+421 904 842 581

Podmienky prenájmu

FYZICKÉ OSOBY:

– Občiansky a vodičský preukaz každej osoby, ktorá bude viesť vozidlo
– Vodičský preukaz platný min. 12 mesiacov
– Minimálny vek vodiča 21 rokov

PRÁVNICKÉ OSOBY:

– Občiansky preukaz štatutára/konateľa (v prípade, že vozidlo preberá iná osoba – potrebné splnomocnenie)
– Občiansky a vodičský preukaz každej osoby, ktorá bude viesť vozidlo

ODOVZDANIE VOZIDLA:

– Vozidlo Vám bude odovzdané s plnou nádržou a vraciate nám ho tiež s plnou nádržou, inak Vám bude za tankovanie účtovaný poplatok podľa aktuálnej ceny PHM zvýšený o manipulačnú prirážku 10 Eur bez DPH
– Pred odovzdaním sa vypíše protokol o stave vozidla, kde sa poznačia prípadné poškodenia. Vo vlastnom záujme si auto pred prevzatím a odovzdaním dôkladne skontrolujte a nahláste nám prípadné nezrovnalosti
– Vozidlo musí byť pri vrátení čisté. V opačnom prípade Vám bude účtovaný poplatok za čistenie podľa platného cenníka
– Pri odovzdaní vozidla pred dátumom skončenia prenájmu zákazník nemá nárok na vrátenie zvyšnej sumy za prenájom
– Za odovzdanie vozidla mimo otváracích hodín sa účtuje poplatok podľa platného cenníka
– Pri odovzdaní bude vozidlo skontrolované našim pracovníkom a ak nedošlo k žiadnemu poškodeniu vozidla, nadmernému znečisteniu interiéru alebo exteriéru alebo strate príslušenstva, bude Vám vrátený depozit v plnej výške
– Vo vozidle je prísny zákaz fajčenia. Porušenie bude spoplatnené podľa platného cenníka

CESTA DO ZAHRANIČIA:

– S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie, Švajčiarska a Nórska. Prenajímateľ nepovoľuje cestu vozidlom do krajín Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko
– Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa
– Vozidlo je vybavené GPS monitoringom kvôli prípadnému odcudzeniu

DOPRAVNÁ NEHODA:

– Vozidlo je plne poistené v rámci EÚ s asistenčnými službami
– V prípade nehody alebo vzniku škodovej udalosti je potrebné, aby nám bola táto udalosť ihneď nahlásená a pri odovzdaní vozidla dodaná vypísaná správa o nehode. V opačnom prípade za vzniknutú škodu zodpovedá nájomca v plnej miere
– V prípade nehody alebo škodovej udalosti spôsobenej Nájomcom bude nájomcovi účtovaný poplatok pokrývajúci spoluúčasť havarijného poistenia vo výške 5%, najmenej však 165 Eur bez DPH a administratívne úkony v súvislosti s riešením poistnej udalosti

POKUTY:

– Nájomca je plne zodpovedný za spôsobené dopravné priestupky a z nich plynúce pokuty. Týka sa to aj uplatnenia tzv. objektívnej zodpovednosti, keď pokuta za dopravný priestupok je doručená dodatočne, po uplynutí doby prenájmu (najmä pri dopravných priestupkoch zo zahraničia). Prenajímateľ v tomto prípade predloží Nájomcovi emailom scan obdržanej dokumentácie k priestupku a výzvu na úhradu pokuty v plnom rozsahu. Nájomca je povinný do 5 dní uhradiť pokutu na účet Prenajímateľa prípadne podľa inštrukcií priamo príslušnej dopravnej autority (bude dohodnuté individuálne medzi Prenajímateľom a Nájomcom). V prípade, že zo strany nájomcu nedôjde v stanovenej lehote k úhrade pokuty, bude vymáhanie postúpené priamo príslušnéj dopravnej autorite, s uvedením údajov na vodiča, ktorý mal v tom čase vozidlo prenajaté.

CENY PRENÁJMU A PLATOBNÉ PODMIENKY:

– Slovenská diaľničná známka je v cene prenájmu
– Všetky ceny prenájmov sú uvedené v cenníku
– Cena za prenájom zahŕňa obmedzený počet kilometrov, pričom denný limit závisí od dĺžky prenájmu (viď sekcia Cenník). Pri prekročení limitu je účtovaná sadzba podľa platného cenníka
– V prípade dlhodobého nájmu je možnosť vypracovať individuálnu ponuku
– Platba sa vykonáva vopred pred odovzdaním vozidla prevodom na bankový účet prenajímateľa
– Pri preberaní vozidla sa platí vratný depozit v hotovosti podľa platného cenníka
– Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute

DĹŽKA PRENÁJMU:

– Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň (24 hodín)

ONLINE OBJEDNÁVKY:

– Po rezervácii cez našu stránku Vám príde potvrdzujúci email s platobnými údajmi
– Odovzdanie vozidla si dohodneme telefonicky 1-2 dni pred dátumom prenájmu

Kompletné obchodné podmienky nájdete na tomto odkaze